Dúzs Község Önkormányzata falugondnok munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Dúzs Község Önkormányzata
a különleges jogállású szervekről szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Dúzs Község Önkormányzata falugondnok munkakör betöltésére.

A különleges jogállású jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7224 Dúzs, Béke utca 13.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok a Szakmai Program szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Szakmunkásképző intézet,
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       falugondnoki alapképzettség, vagy megszerzésének vállalása,
 •       egészségügyi alkalmasság,
 •       önálló munkavégzésre való képesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Középiskola/gimnázium,
 •       falugondnoki alapképzettség megléte,
 •       gépjárművezetői gyakorlat, balesetmentes vezetés

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •       Jó szintű empátia
 •       Jó szintű kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       szakmai önéletrajz,
 •       motivációs levél – miért szeretne falugondnok lenni,
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló postai feladóvevény, vagy az elektronikusan benyújtott igényről szóló visszaigazolás,
 •       érvényes gépjárművezetői engedély másolata,
 •       a pályázó nyilatkozata a 3 hónap próbaidő vállalásáról,
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 •       iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai
 •       falugondnoki alapképzettséget igazoló dokumentum másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a falugondnoki képzésen való részvételt vállalja és a feladat ellátásához szükséges képzést a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 1 éven belül megszerzi, valamint falugondnoki tanfolyam sikeres elvégzését követő 5 éven belül, ha a közalkalmazotti jogviszonyt önhibájából vagy rendkívüli felmondással szünteti meg, a falugondnoki képzés költségét időarányosan visszafizeti,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerekes József polgármester nyújt, a 30/239-0795 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Dúzs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7224 Dúzs, Béke utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D1/158/2020 , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.
 •       Elektronikus úton Kerekes József polgármester részére a hivatal@duzs.hu E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Kerekes József polgármester, Tolna megye, 7224 Dúzs, Béke utca 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.duzs.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.